Universiteitsraad

Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Rijksuniversiteit Groningen, en is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Een veelheid aan beleidsmatige onderwerpen passeren de UR-vergaderingen, waaronder zaken als toetsbeleid, begrotingen en afstudeerfondsregelingen. De gehele raad vergadert gewoonlijk op de laatste donderdag van de maand. Dit is een erg formele vergadering en hier worden de besluiten genomen. Vrijwel alle agendapunten zijn al voorbesproken in de Raadcommissies, die de donderdag in de week ervoor vergaderen.

 

Beslissingen worden genomen door:

  • Commissie Onderwijs & Onderzoek (bijgewoond door de Rector Magnificus)
  • Commissie Bestuur (bijgewoond door de Voorzitter van het College van Bestuur)
  • Commissie Middelen (bijgewoond door de Vice-voorzitter van het College van Bestuur)

Samenstelling

De leden van de Universiteitsraad worden gekozen uit de beide geledingen binnen de universiteit: het personeel en de studenten. Beide geledingen zijn met elk twaalf personen in de Universiteitsraad vertegenwoordigd. De huidige Raad kent vijf fracties.

De Universiteitsraad heeft daarbij een dagelijks bestuur, het Praesidium. Het Praesidium bestaat uit een externe voorzitter en de 5 fractie-voorzitters.

De vijf huidige fracties:

  • Personeelsfractie (PF), 9 leden
  • Personeelsfractie voor de Wetenschap (PvW), 3 leden
  • Lijst STERK, 1 lid
  • Studenten Organisatie Groningen (SOG), 6 leden
  • Lijst Calimero, 5 leden

Achtergrond

De Groningse medezeggenschap werkt volgens het zogenaamde Harmoniemodel. Dit model houdt in dat de Universiteitsraad en het College van Bestuur het altijd eens proberen te worden en in redelijkheid tot een compromis komen. Onderdeel hiervan is dat het College van Bestuur zeer open is naar de Universiteitsraad; het Praesidium van de Raad woont zelfs alle vergaderingen van het College van Bestuur bij. Omgekeerd is het College in hoofdlijnen op de hoogte van hetgeen leeft bij de verschillende fracties in de Universiteitsraad, zodat ze hierop kan anticiperen. Dit model vereist soms een bestuurlijke opstelling van de Universiteitsraad, waardoor ze niet altijd als een starre belangenbehartiger op kan treden, maar de ervaring leert dat door dit model veel meer bereikt wordt dan wanneer Raad en College continu in conflict zijn.

Wil je meer weten over de onderwerpen die iedere maand behandeld worden in de Uraad?  Via uraad@rug.nl kun je je aanmelden voor de  algemene nieuwsbrieven van de Uraad. Daarnaast kan je je onderaan deze pagina ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de SOG fractie.